Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,932

 Phương pháp MUSIC xác định vị trí vật tán xạ điểm trong môi trường thuần nhất, đẳng hướng Rn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quý Mười
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 24;Từ->đến trang: 87 - 92;Năm: 2008
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

Mục tiêu của bài báo này là trình bày phương pháp MUSIC (viết tắt cho MUltiple-SIgnal-Classification) xác định vị trí của vật tán xạ điểm trong môi trường không thuần nhất đẳng hướng Rn (n = 2, 3) và sử dụng hệ kỳ dị của toán tử tuyến tính để áp dụng phương pháp trong việc giải số bài toán. Từ đó áp dụng giải số một số bài toán với dữ liệu giả định.

 
ABSTRACT

This paper presents MUSIC method (standing for MUltiple-SIgnal-Classification) to find the point scatterers in the homogeneous, isotropic space Rn (n = 2,  3). Then, using singular system of the linear operator to apply in a numerical implementation by MUSIC method. Then, we apply it to some numerical examples with synthetic data.

 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn