Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,930

 A step-size selecting rule for soft shrinkage iteration
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Quy Muoi
Nơi đăng: Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang; Số: 67;Từ->đến trang: 13-17;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này đề cập tới một quy tắc chọn step-size cho vòng lặp soft shrinkage. Đầu tiên, chúng tôi giới thiệu bài toán ngược tuyến tính và phương pháp chỉnh hóa thưa cũng như vòng lăp soft shrinkage để tìm nghiệm số gần đúng của bài toán. Sau khi đưa ra những ưu nhược điểm của của vòng lặp soft shrinkage, chúng tôi đưa ra phương án chọn các step-size để tăng tốc độ hội tụ của giải thuật này. Kết quả của bài bào là tập các điều kiện cho step-size và chứng minh sự hội tụ của giải thuật. một kết quả khác là một quy tắc chọn các step-size, cái mà có thể ứng dụng được trong thực tế và thỏa mãn các điều kiện cho sự hội tụ, được đưa ra chi tiết. Cuối cùng, chúng ta trình bày cụ thể phương pháp chọn các step-size thông qua Algorithm 1.
ABSTRACT
This paper refers to a step-size selecting rule for soft shrinkage iteration. First, we introduce the linear inverse problem and sparse regularization as well as the soft shrinkage iteration. After giving the advantages and disadvantages of the soft shrinkage iteration, we give the conditions on choosing step-sizes to speed up the convergence of this algorithm. The results of this paper are a set of conditions on the step-size and the proof of the convergence of the algorithm as well as. a specific rule for choosing step-sizes, which can be applied in practice and satisfies the conditions for convergence. Finally, we detail the specific rule for choosing step-sizes by Algorithm 1.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn