Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,330

 Đạo hàm Newton và phương pháp Newton nửa trơn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Quy Muoi, Ngo Thi Thanh Binh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 69;Từ->đến trang: 157-161;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu đạo hàm Newton và các tính chất của nó. Sau đó, chúng tôi nghiên cứu phương pháp Newton nửa trơn để tìm nghiệm xấp xỉ cho phương trình F(x)=0, trong đó F là hàm số không trơn theo nghĩa cổ điển. Kết quả của bài báo là việc đưa ra và chứng minh một số tính chất về đạo hàm Newton và các ví dụ minh họa cho các kết quả nhận được từ lý thuyết. Chúng ta so sánh đạo hàm cổ điển với đạo hàm Newton và mối liên hệ giữa chúng cũng được đưa ra và chứng minh. Một kết quả khác của bài báo là chứng minh sự hội tụ của phương pháp Newton nửa trơn trong không gian R cũng như các phân tích sự hội tụ của phương pháp thông qua một ví dụ cụ thể.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
In this paper, we investigate the notion of Newton derivative and its properties. Then, we investigate the semi-smooth Newton method to find an approximation of a solution of equations F(x)=0, where F:R->R is non-smooth function. The result of the paper is to present and prove some properties of Newton derivative and some examples illustrating for theoretical result. Comparison between classical derivative and Newton derivative as well as their relationship is also given and proven. The other result is a proof of the convergence of semi-smooth Newton method in R as well as a analysis on the convergence of the method via one numerical example.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn