Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,486

 Effect of Limestone Fillers on Ca-Leaching and Carbonation of Cement Pastes
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quoc Tri Phung, Norbert Maes, Diederik Jacques, Geert de Schutter, Guang Ye
Nơi đăng: Key Engineering Materials; Số: 711;Từ->đến trang: 269-276;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Because of its environmental and economic benefits, part of cement is replaced by limestone fillers (LS). However, the effect of LS on the chemical degradation of cement-based materials is still unclear. In this study, accelerated leaching and carbonation were applied on cement pastes to study the effects of LS replacement on the degradation rates and microstructural alterations of degraded materials. Ammonium nitrate solution was used to accelerate the leaching process, while carbonation was speeded up by applying an elevated pressure gradient of pure CO2 on samples with 65% relative humidity. The carbonation rate was characterized by phenolphthalein carbonation depth and CO2 uptake, while leaching rate was quantified by phenolphthalein leaching depth and Ca-leached amount. Leached/carbonated samples were analyzed by a series of post-analysis techniques to characterize the microstructural and mineralogical changes. Results showed that, for a similar w/c ratio, a higher LS replacement resulted in lower leaching rate. For carbonation, LS replacement promoted the CO2 uptake despite similar carbonation depth. Furthermore, LS replacement led to less C-S-H carbonation compared to samples without LS.
ABSTRACT
Because of its environmental and economic benefits, part of cement is replaced by limestone fillers (LS). However, the effect of LS on the chemical degradation of cement-based materials is still unclear. In this study, accelerated leaching and carbonation were applied on cement pastes to study the effects of LS replacement on the degradation rates and microstructural alterations of degraded materials. Ammonium nitrate solution was used to accelerate the leaching process, while carbonation was speeded up by applying an elevated pressure gradient of pure CO2 on samples with 65% relative humidity. The carbonation rate was characterized by phenolphthalein carbonation depth and CO2 uptake, while leaching rate was quantified by phenolphthalein leaching depth and Ca-leached amount. Leached/carbonated samples were analyzed by a series of post-analysis techniques to characterize the microstructural and mineralogical changes. Results showed that, for a similar w/c ratio, a higher LS replacement resulted in lower leaching rate. For carbonation, LS replacement promoted the CO2 uptake despite similar carbonation depth. Furthermore, LS replacement led to less C-S-H carbonation compared to samples without LS.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn