Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,530,659

 Crystallinity change in poly(vinyl alcohol) films after crosslinking reaction with glutaraldehyde
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Thi Doan Trinh1* , Nguyen Chi Thien2, Khairuddin3, Francis Clegg41 Faculty of Chemical Engineering, Danang University of Science and Technology, Vietnam 2Faculty of Health and Wellbeing, Sheffield Hallam University, UK 3Department of Physics, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia 4Materials and Engineering Research Institute, Sheffield Hallam University, UK Received 20 June 2017
Nơi đăng: Tạp chí hóa học Việt Nam; Số: 55(4E23);Từ->đến trang: 363-369;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Màng poly (vinyl alcohol), PVOH, được tạo liên kết ngang với glutaraldehyde bằng cách nhúng phim vào dung dịch liên kết ngang trong khoảng thời gian xác định. Sự giảm đỉnh tinh thể ở vị trí 1142 cm-1 trong phổ FTIR và sự giảm liên kết hydro trong hệ thống cho thấy sự giảm độ kết tinh khi các màng được khâu mạch. Phân tích XRD cho thấy kích thước tinh thể trong các màng đã khâu mạch giảm khi thời gian khâu mạch tăng. Thời gian khâu mạch kéo dài dẫn đến giảm khả năng kết tinh của polymer trong màng. Ngoài ra, màng PVOH được nung ở nhiệt độ cao và phân tích bởi FTIR và XRD để thiết lập mối quan hệ giữa tính kết tinh và các dãy hấp thụ các nhóm chức trong phổ FTIR. Ngoài đỉnh 1142 cm-1 được coi là nhạy với tính kết tinh, dải hấp thụ ở 845 cm-1, được gán cho dao động biến dạng của liên kết C-C, cũng được chứng minh là có liên quan đến tính chất kết tinh của PVOH và tăng theo độ kết tinh.
ABSTRACT
Poly(vinyl alcohol), PVOH, films were crosslinked with glutaraldehyde by immersing dried films into the crosslinking solution for selected crosslinking times. The decrease in the crystallinity peak at 1142 cm-1 in FTIR spectra and the diminution of hydrogen bonding in the system reveal a decrease in the crystallinity when the films were crosslinked. XRD analysis shows that the crystallite sizes in the crosslinked films reduce with the increased crosslinking times. Prolonged crosslinking times lead to the reduce of the ability of the polymer in the film to crystallise. Furthermore, PVOH films were annealed at higher temperatures and characterised by FTIR and XRD in order to establish a relationship between the crystallinity and functional absorption bands in FTIR spectra. Besides the 1142 cm-1 peak which was considered to be crystallinity sensitive, the absorption band at 845 cm-1, assigned to C-C skeleton bending, were also proved to be related to the crystalline properties of PVOH and increase with the crystallinity.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn