Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,015

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Crystallinity change in poly(vinyl alcohol) films after crosslinking reaction with glutaraldehyde. Tác giả: Pham Thi Doan Trinh1* , Nguyen Chi Thien2, Khairuddin3, Francis Clegg41 Faculty of Chemical Engineering, Danang University of Science and Technology, Vietnam 2Faculty of Health and Wellbeing, Sheffield Hallam University, UK 3Department of Physics, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia 4Materials and Engineering Research Institute, Sheffield Hallam University, UK Received 20 June 2017. Tạp chí hóa học Việt Nam. Số: 55(4E23). Trang: 363-369. Năm 2017. (Oct 13 2019 10:28PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Water vapour and grease resistance properties of paper coating based starch-bentonite clay. Authors: Khairuddin1, Nanik Dwi Nurhayati2, Imam Syafei Jafar Shodik1 and Trinh Pham3 1 Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Sebelas MaretJl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, INDONESIA2 Jurusan Pendidikan Kimia FKIP, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, INDONESIA3 Danang University of Science and Technology, Vietnam 550000. Journal of Physics: Conference Series. No: 1153. Pages: 012090. Year 2019. (Oct 13 2019 11:08PM)
[2]Article: Effect of different type of clay on water barrier properties of Starch Composite. Authors: Khairuddin1, Candra Purnawan2, Alifa Zeytien Nawangratri1 and Trinh Pham3 1 Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, INDONESIA2 Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, INDONESIA3 Danang University of Science and Technology, Vietnam 550000. Journal of Physics: Conference Series. No: 1153. Pages: 012091. Year 2019. (Oct 13 2019 11:11PM)
[3]Article: Optimization Properties of Environmentally Friendly Paper Coating Based Starch-Polyethylene glycol (PEG) Mixture. Authors: Diani Galih Saputri1, Khairuddin2*, Nanik Dwi Nurhayati3 and Trinh Pham4 1,2*Physics Department of Sebelas Maret University, Indonesia 57126 3Chemistry (FKIP) Department of Graduate Program Sebelas Maret University, Indonesia 57126 4Danang University of Science and Technology, Vietnam 550000 *corresponding author (Khairuddin): khairuddin_fmipa@staff.uns.ac.id. Journal of Physics: Conference Series. No: 909. Pages: 012029 (1-7). Year 2017. (Oct 13 2019 10:44PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn