Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,243

 Water vapour and grease resistance properties of paper coating based starch-bentonite clay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Khairuddin1, Nanik Dwi Nurhayati2, Imam Syafei Jafar Shodik1 and Trinh Pham3 1 Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Sebelas MaretJl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, INDONESIA2 Jurusan Pendidikan Kimia FKIP, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, INDONESIA3 Danang University of Science and Technology, Vietnam 550000
Nơi đăng: Journal of Physics: Conference Series; Số: 1153;Từ->đến trang: 012090;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In the present study, the water vapour and grease resistance properties of paper coating based starch – bentonite clay has been investigated. The clay concentration was 0%, 10%, 15%, 23%, 30%, 40% dan 50% w/w. The composites were prepared by solution casting and coated on the surface of the paper, and analysed using Payne cup method (water vapour transmitter rateWVTR), grease resistance test and X-Ray diffraction (XRD). The WVTR results showed that the addition of clay improved water vapour barrier properties and the most optimal improvement was obtained at clay concentration in the range of 10 – 23 wt %. However, the opposite trend was observed for grease resistance properties which showed that the grease resistance decreased with increasing clay concentration. XRD results showed that starch entered clay gallery and formed intercalated bilayer structure both at clay concentration of 10 and 23 wt % wt. The clay/starch composite (23 wt%) was more ordered and higher amount of starch chains entered gallery than than those of clay/starch (10 wt%) supporting better water barrier properties at high clay concentration.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn