Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,210,805

 Effect of different type of clay on water barrier properties of Starch Composite
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Khairuddin1, Candra Purnawan2, Alifa Zeytien Nawangratri1 and Trinh Pham3 1 Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, INDONESIA2 Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, INDONESIA3 Danang University of Science and Technology, Vietnam 550000
Nơi đăng: Journal of Physics: Conference Series; Số: 1153;Từ->đến trang: 012091;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In the present report, effect of different type of clay on water barrier properties of starch composite has been investigated. The starch was from cassava, and the clays of 23 % (w/w) were cloisite Na, cloisite 15A, nanofil 116 and PGV. Clay and starch composites were prepared by using solution casting by mixture at 80 °C, stirred for 60 minutes, then put in the oven for 12 hours at 40 °C. The films were characterized by payne cup analysisis (water vapour transmission rate - WVTR), X-ray diffraction (XRD) and Fourier Transform Infra Red (FTIR). The WVTR values showed that the best water barrier properties improvement of the composites when Cloisite-Na was added to starch. The XRD showed that intercalated nanocomposites were formed in the Cloisite-Na/starch, while microcomposites were formed when Cloisite 15A, PGV, and Nanofill clay were added to starch. Strong interaction between starch and Cloisite was also shown by FTIR.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn