Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,779

  Kiểm soát rủi ro tài chính đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Trang, PGS.TS Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: số 8(117).2017;Từ->đến trang: 102 – 107;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, việc nhận dạng, phân tích và đề xuất nhóm giải ph kiểm soát rủi ro nhằm hạn chế tác động xấu ảnh hưởng đến mặt tài chính của dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam còn chưa được giải pháp đối phó bị động. tác động không ổn định từ môi trường xung sự điều chỉnh nội tại của dự án dẫn đến phải thay đổi nhiều tiêu chí cơ bản được dự tính ban đầu, làm thay đổi hiệu quả về mặt tài chính của dự án. Đó chính là sự tồn tại của rủi ro đối với hiệu quả về mặt tài chính của dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư. Bài báo đã nhận dạng, phân tích định tính được các rủi ro về mặt tài chính trong quá trình thực hiện các dự án PPP giao thông tại Việt Nam, qua đó đề xuất nhóm giải pháp để kiểm soát rủi ro về mặt tài chính nhằm nâng cao hiệu quả của việc thự hiện dự án PPP giao thông.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn