Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,633,176

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng phần mềm ứng dụng mô hình định lượng win – win trong việc xác định thời gian chuyển nhượng dự án BOT theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số: Số tháng 4/2020. Trang: 93-99. Năm 2020. (May 21 2020 9:38AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng phần mềm tối ưu hóa cấu trúc vốn và phân tích rủi ro tài chính trong dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tác giả: Phạm Thị Trang, Phan Cao Thọ. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 17 (5) 2019. Trang: 25 – 29. Năm 2019. (Jun 20 2019 9:56PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ để giải các bài toán về tính chi phí ván khuôn trong thi công xây dựng trên hệ thống API REVIT. Tác giả: Phạm Thị Trang, Vũ Thị thùy Dung, Nguyễn Chí Linh. Kỷ yếu hội thảo sinh viên NCKH năm 2019. Số: ISBN: 978 - 604 - 84 - 4183 - 8. Trang: 135 – 139. Năm 2019. (Jun 20 2019 9:59PM)
[4]Bài báo: Risk management: Awareness, Identification and Mitigation in PPP of technical infrastructure Projects in Da Nang. Tác giả: Phạm Thị Trang, Phan Cao Thọ. The 4th internationnal conference on Green technology and sustainable development, IEEC. Số: ISBN: 978 - 1 - 5386 - 5125 - 4. Trang: 18 – 23. Năm 2018. (Jun 20 2019 10:30PM)
[5]Bài báo: Nhận dạng và xếp hạng nhân tố rủi ro của các dự án trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công – tư (PPP) tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số: số tháng 3 (3/2018). Trang: 100-104, ISSN: 0866 – 8762. Năm 2018. (Jun 20 2019 9:44PM)
[6]Bài báo: Nhận dạng và phân loại các rủi ro trong dự án phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số: Số tháng 8 (8/2018). Trang: 113 – 119, ISSN: 0866 - 8762. Năm 2018. (Jun 20 2019 9:51PM)
[7]Bài báo: Phân bổ rủi ro trong dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số: Số tháng 9 (9/2018). Trang: 352-360. Năm 2018. (Jun 20 2019 9:53PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng phần mềm đo và chỉnh lí số liệu hỗ trợ xây dựng trị số định mức hao phí trong xây dựng. Tác giả: Phạm Thị Trang, Lê Thị Bảo An, Trần Thị Thanh Tú. Kỷ yếu hội nghị sinh viên NCKH năm 2017. Số: 978 - 604 - 84 - 4183 - 8. Trang: 31-31. Năm 2017. (Jun 20 2019 10:34PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng. Tác giả: Phạm Thị Trang. Kỷ yếu Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 2" ATCESD2016. Số: ISBN: 978 - 604 - 82 - 2016 – 7. Trang: 173 - 179. Năm 2017. (Jun 20 2019 11:11PM)
[10]Bài báo: Kiểm soát rủi ro tài chính đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam . Tác giả: Phạm Thị Trang, PGS.TS Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 8(117).2017. Trang: 102 – 107. Năm 2017. (Jan 12 2018 10:29AM)
[11]Bài báo: Ứng dụng mô hình ra quyết định phân tích thứ bậc đa tiêu chí AHP để lựa chọn, xếp hạng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng . Tác giả: Th.S Phạm Thị Trang, PGS.TS Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 90 – 96. Năm 2017. (Jan 12 2018 10:32AM)
[12]Bài báo: Nhận thức và mức độ thực hiện quản trị rủi ro trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư tại Đà Nẵng. Tác giả: Th.S Phạm Thị Trang, GS.TS Nguyễn Huy Thanh. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017-Quyển 3. Trang: 90 – 96. Năm 2017. (Jan 12 2018 10:36AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro trong dự án thi công xây dựng. Tác giả: KS Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1[36] (2010). Trang: Trang 113 ÷ trang 119. Năm 2010. (May 6 2011 8:12PM)
[14]Bài báo: Xây dựng chương trình tối ưu hóa theo chỉ tiêu thời gian và chi phí trên sơ đồ mạng . Tác giả: KS Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 30/2009. Trang: Trang 48 ÷ trang 54. Năm 2009.
(May 6 2011 7:35PM)
[15]Bài báo: Phân tích rủi ro của dự án Thủy Điện ĐăcLây bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Tác giả: KS Phạm Thị Trang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 24/2009. Trang: Trang 113 ÷ trang 119. Năm 2009. (May 6 2011 8:01PM)
[16]Bài báo: Một số đề xuất hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp công trình ở Việt Nam. Tác giả: KS Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 27/2009. Trang: Trang 27 ÷ trang 33. Năm 2009.
(May 6 2011 8:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn