Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,409

[1] Chiến sĩ thu đua cấp cơ sở năm 2009 - 2010. Số: QĐ số 3173. Năm: 2009.
[2] Giấy khen công đoàn trường Đại học Bách khoa năm 2017. Số: QĐ số 54/QĐ/TVCĐ ngày 13/6/2017. Năm: 2016- 2017.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017. Số: QĐ số 2726 ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[4] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2017 - 2018. Số: QĐ số 3044 ngày 7/9/2018. Năm: 2018.
[5] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ 2018 - 2019. Số: Quyết định số 4343/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[6] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2018 - 2019. Số: Quyết định số 2770/QĐ - ĐHĐN. Năm: 2019.
[7] Giấy khen đạt Giải C Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và công nghệ xuất sắc" năm 2018 - 2019. Số: Quyết định số 3151/QĐ - ĐHBN. Năm: 2019.
[8] Giấy khen công đoàn trường Đại học Bách khoa năm học 2019-2020. Số: QĐ số ..../QĐ/TVCĐ ngày .../../2020. Năm: 2020.
[9] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2019 - 2020. Số: Quyết định số /QĐ - ĐHĐN. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn