Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,391

 Nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro trong dự án thi công xây dựng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: KS Phạm Thị Trang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 1[36] (2010);Từ->đến trang: Trang 113 ÷ trang 119;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, việc nhận dạng, đánh giá, kiểm soát nhằm hạn chế tác động xấu từ các ảnh hưởng tới dự án thi công xây dựng chưa được chú trọng, còn đối phó bị động. Chính các tác động không ổn định từ môi trường xung quanh và sự điều chỉnh nội tại dự án dẫn đến phải thay đổi nhiều tiêu chí cơ bản được dự tính ban đầu và làm thay đổi hiệu quả của dự án. Đó chính là sự tồn tại của rủi ro đối với quá trình thi công xây dựng. Bài báo đã nghiên cứu những nguyên nhân làm xuất hiện rủi ro trong quá trình thi công, đề xuất giải giải pháp kiểm soát rủi ro trong dự án thi công xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các hợp đồng xây dựng, vừa đem lại lợi ích cho doanh nghiệp nhận thầu vừa đem lại lợi ích cho Nhà nước.
ABSTRACT
Currently, the identification, assessment and control to limit the adverse impact from the impact construction projects are not focused, still coping with the. The main impacts from unstable surroundings and adjust to internal project to change many basic criteria of the original estimates, and changes the efficiency of project. That is the existence of risks to the process of construction. The article has studied the causes appear in the process of risk construction and propose solution measures to control risks in construction projects to improve performance of construction contracts, has brought benefits to both contracting business benefit to the State.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn