Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,079,475

 Nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Phạm Thị Trang; Thành viên:  GS.TS Nguyễn Huy Thanh; PGS.TS Phan Cao Thọ
Số: B2017-ĐN02-34 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng việc thực hiện các dự án PPP trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại TP Đà Nẵng. Đề tài nghiên cứu hoàn thiện và đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các dự án PPP tại Đà nẵng trong đầu tư xây dung cơ sở hạ tang kỹ thuật
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn