Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,530,783

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bộ quan sát trạng thái bền vững H∞ cho hệ thống phi tuyến lipschitz với thông số thay đổi: Phương pháp chia lưới. Tác giả: Hoàng Dũng, Phạm Thanh Phong*, Phan Thị Thanh Vân, Phạm Duy Dưởng, Dương Quang Thiện
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531, VOL. 20, NO. 11.2. Trang: 26-32. Năm 2022.
(May 22 2023 10:04AM)
[2]Bài báo: APPLYING COMPUTER VISION FOR INSPECTING QUALITY OF BOTTLE AND FOREIGN OBJECT DETECTION. Tác giả: Dang Hieu Trương - Kim Anh Nguyen - Thi Thanh Van Phan. 2022 7th National Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB). Số: ISBN 978-604-80-7240-7. Trang: 34 - 40. Năm 2022. (May 22 2023 10:16AM)
[3]Bài báo: BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO CHO NGHỊCH LƯU NGUỒN qZ NỐI LƯỚI. Tác giả: Phan Thị Thanh Vân, Nguyễn Kim Ánh, Ngô Văn Quang Bình. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: Vol. 18, No. 7. Trang: 1-6. Năm 2020. (Sep 17 2021 10:34PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Real-time Damper Force Estimation for Automotive Suspension: A Generalized H2/LPV Approach. Authors: Thanh-Phong Pham, Gia Quoc Bao Tran, Olivier Sename, Thi Thanh Van Phan, Dung Hoang, Quoc Dinh Nguyen. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. No: ISSN (ISBN): 1587-3811, Số 4, Volume 50. Pages: 309 - 317. Year 2022. (Aug 17 2022 10:39AM)
[2]Article: A compact 1×3 two-mode selective silicon photonic router/switch using two tunable phase shifters. Authors: Duong Quang Duy, Truong Cao Dung, Dang Hoai Bac, Nguyen Binh, Nguyen Tan Hung, Tang Tan Chien, Le Thi Phuong Mai, Nguyen Vy Rin, Phan Thi Thanh Van. European Alliance for Innovation. No: ISSN: 2410-0218, Vol. 8, Issue 28. Pages: 1-10. Year 2021. (Sep 17 2021 10:50PM)
[3]Article: Computationally efficient model predictive control for quasi-Z source inverter based on Lyapunov function. Authors: Minh-Khai Nguyen, Kim Anh Nguyen, Thi-Thanh-Van Phan, Van-Quang-Binh Ngo. International Journal of Modelling, Identification and Control (IJMIC). No: Vol. 36, No. 4. Pages: pp. 342-352. Year 2021. (Nov 22 2021 9:04AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn