Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,852,760

 Studying and building programme for simplifying electrical network diagram using Gaussian elimination algorithm
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phạm Văn Kiên*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; TS. Lê Đình Dương; ThS. Huỳnh Văn Kỳ
Nơi đăng: Tạp chí KHCN - ĐHĐN; Số: 6(91)-2015;Từ->đến trang: 21-26;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội và khoa học công nghệ, nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng trong đó năng lượng điện đóng vai trò rất quan trọng. Phụ tải hệ thống điện (HTĐ) liên tục phát triển và mở rộng dẫn đến việc quản lý, vận hành hệ thống ngày càng khó khăn, phức tạp. Để đảm bảo HTĐ vận hành an toàn, trong quá trình vận hành cần phải tính toán kiểm tra thông số chế độ của hệ thống nằm trong phạm vi cho phép. Qua đó đánh giá mức độ an toàn và tìm giải pháp nâng cao khả năng vận hành an toàn cho HTĐ. Việc tìm kiếm phương pháp tính toán vừa đảm bảo thời gian cho kết quả nhanh, sai số trong giới hạn cho phép là rất cần thiết. Do đó, phương pháp đẳng trị sơ đồ bằng thuật toán loại trừ Gauss là hợp lý. Bài báo sẽ phân tích cơ sở toán học và ứng dụng phương pháp Gauss để xây dựng chương trình đẳng trị sơ đồ, là nền tảng giải quyết các bài toán tính toán nhanh cho ngắn mạch, ổn định
ABSTRACT
Along with the development of the social economy in general and of science and technology in particular, the need for energy is increasing and in which electrical energy plays a very important role. Load of power systems continuously develops and expands, leading to several difficulties in management and operation of power systems. In order to ensure security in operation of power systems, during their operation, parameters of system mode in different operating conditions need to be calculated and assessed with respect to their limits. Thence, security of power systems can be evaluated and solutions for enhancing system security can be provided. A methodology for calculating power system that satisfies both computation time and accuracy is extremely needed. Gaussian elimination algorithm is very helpful in supporting such methods. This paper analyzes mathematical fundamentals and the application of Gaussian elimination algorithm to build programme for simplifying electrical network diagram that is useful to deal with serveral issues in power systems such as short-circuit calculation, stability analysis.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn