Phan Thị Đỗ Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,174,485

 
Mục này được 23311 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Đỗ Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/04/1979
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại Học Kinh tế- ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn,quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836987; Mobile: 0766690999
Email: quyenptd@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Chủ nhiệm: Phan Thị Đỗ Quyên. Mã số: B2017-ĐN04-05. Năm: 2019. (Aug 19 2019 3:34PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Tính thông tin của giá cổ phiếu - Nghiên cứu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Thị Đỗ Quyên. Mã số: T2016-04-11. Năm: 2016. (Nov 1 2018 3:46PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Đối chiếu hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam với hệ thống chuẩn mực trình bày Báo cáo tài chính quốc tế. Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên. Mã số: B2010-ĐN04-46. Năm: 2012. (Dec 7 2016 2:12PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kế toán Kiểm toán. Số: 186. Trang: 31-34. Năm 2019. (Aug 19 2019 3:38PM)
[2]Bài báo: Sở hữu nước ngoài và quản trị lợi nhuận: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam. Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên, Nguyễn Hoàng Thảo Uyên. Tạp chí Kế toán Kiểm toán. Số: 6/2019. Trang: 22-25. Năm 2019. (Aug 19 2019 3:39PM)
[3]Bài báo: Quản trị lợi nhuận và tính thông tin của giá cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Tùng Lâm, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 257. Trang: 11-20. Năm 2018. (Aug 19 2019 3:36PM)
[4]Tham luận: Earnings management and stock price informativeness. Tác giả: Nguyen Manh Toan, Phan Thi Do Quyen. Proceeding of International Conference on Accounting and Finance 2018. Trang: 251-261. Năm 2018. (Nov 1 2018 3:56PM)
[5]Bài báo: Đo lường tính thông tin của giá cổ phiếu – Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 162. Trang: 21-15. Năm 2017. (Nov 1 2018 3:51PM)
[6]Bài báo: Cổ đông lớn và tính thông tin của giá cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Tùng Lâm, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 234. Trang: 40-48. Năm 2016. (Nov 1 2018 3:49PM)
[7]Bài báo: Các mô hình nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận: Nghiên cứu lý thuyết. Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 9/2016 (156). Trang: 39-43. Năm 2016. (Dec 7 2016 2:08PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu đo lường tính thông tin của giá cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Tài chính. Số: 645. Trang: 22-24. Năm 2016. (Nov 1 2018 3:54PM)
[9]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin của hệ thống thông tin kế toán: Nghiên cứu lý thuyết. Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia- Kế toán, kiểm toán trong quá trình hội nhập. Số: 1. Trang: 130-142. Năm 2014. (Mar 30 2016 8:53AM)
[10]Bài báo: Sự phát triển của các nghiên cứu về quản trị lợi nhuận. Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: 8(57). Trang: 1859-1531. Năm 2012. (Mar 30 2016 8:50AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An over view of stock price informativeness measurement: Literature research. Authors: Nguyễn Mạnh ToànPhan Thị Đỗ Quyên. Proceeding of international conference on accounting & finance. No: 2016. Pages: 188-194. Year 2016. (Dec 7 2016 2:05PM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 30 2020 11:45AM)
[1]Giáo trình Nguyên lý kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Cường. Đồng tác giả: PGS.TS Ngô Hà Tấn. Nơi XB: Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục. Năm 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán quốc tế
Ngành: Kế toán
 2010 Sinh viên đai học  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[2]Kế toán tài chính 3
Ngành: Kế toán
 2009 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[3]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2003 Sinh viên đại học  Trường Đại Học Kinh tế- Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn