Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,357

 Vận dụng kế toán trách nhiệm ở các công ty điện lực - Trường hợp Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Hà Tấn
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Tháng 5/2014;Từ->đến trang: 6-9;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở qui chế về phân cấp quản lý từ EVN cũng như từ các công ty điện lực cấp tỉnh, bài báo nêu nội dung vận dụng kế toán trách nhiệm ở công ty điện lực cấp tỉnh phù hợp với phân cấp quản lý, minh hoạ qua trường hợp Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.
ABSTRACT
không
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn