Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,650,633

 B2001-14-18. Hoàn thiện công tác kế toán ở các doanh nghiệp du lịch trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Đề tài cấp Bộ - Năm 2004.
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Ngô Hà Tấn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: B2001-14-18 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kế toán

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn