Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,532,048

 Predicting mobile networks' behaviors using Linear Neural Networks
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cuong Pham-Quoc, Tuan Tang-Anh
Nơi đăng: 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE); Số: 978-1-7281-5471-8;Từ->đến trang: 75-79;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Predicting cellular networks' behaviors for making network development strategies such as 3G/4G/5G technology layers, radio resource management and optimizing Capital Expenditure (CAPEX) and Operating Expenditure (OPEX) is a very important task. This paper proposes using a Linear Neural Network which has an acceptable accuracy for predicting networks' behaviors in cellular systems based on real statistical information from Operations Support Systems (OSS). Training and testing data are taken from real 4G/LTE networks for verifying and analyzing the results. Once the prediction is done then corresponding configuration tunings are carried in the network to fit service requirements and leverage network's performance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn