Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,699

QUỐC TẾ:
[1]Article: Predicting mobile networks' behaviors using Linear Neural Networks. Authors: Cuong Pham-Quoc, Tuan Tang-Anh. 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE). No: 978-1-7281-5471-8. Pages: 75-79. Year 2021. (Jun 17 2021 5:26PM)
[2]Article: A Deep Learning Approach Combining Auto-encoder with One-class SVM for DDoS Attack Detection in SDNs. Authors: T Tang, L Mhamdi, S Zaidi, F El-moussa, D McLernon, M Ghogho. Proceedings of the International Conference on Communications and Networking. No: TBD. Pages: TBD. Year 2020. (Apr 21 2020 2:05PM)
[3]Article: DeepIDS: Deep Learning Approach for Intrusion Detection in Software Defined Networking. Authors: TA Tang, L Mhamdi, D McLernon, SAR Zaidi, M Ghogho, F El Moussa. Electronics_5G Enabling Technologies and IoT. No: 9. Pages: 1533. Year 2020. (Dec 16 2020 2:11PM)
[4]Article: Deep Recurrent Neural Network for Intrusion Detection in SDN-based Networks. Authors: T Tang, SAR Zaidi, D McLernon, L Mhamdi, M Ghogho. 2018 IEEE International Conference on Network Softwarization (NetSoft 2018). No: 10.1109/NETSOFT.2018.8460090. Pages: 202-206. Year 2018. (Apr 21 2020 2:01PM)
[5]Article: Deep learning approach for network intrusion detection in software defined networking. Authors: TA Tang, L Mhamdi, D McLernon, SAR Zaidi, M Ghogho. 2016 International Conference on Wireless Networks and Mobile Communications (WINCOM). No: 10.1109/WINCOM.2016.7777224. Pages: 258-263. Year 2016. (Apr 21 2020 1:58PM)
[6]Article: A High Performance VLSI Architecture for Variable Block Size Motion Estimation of H.264/AVC. Authors: Hoai-Huong Nguyen Le, Anh Tuan Tang, Thanh Tung Huynh and Huy Hoang. Proceedings of 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence, Da Nang, Viet Nam. No: xxx. Pages: 77-79. Year 2014. (Sep 29 2014 3:28PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn