Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,307

 On ef-extending modules and rings with chain conditions,
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Van Thuyet and Truong Cong Quynh
Nơi đăng: Advances in Ring Theory, Trends in Mathematics, Birkhauser Verlag Basel/Switzerland; Số: ;Từ->đến trang: 327–334;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
 A module M is called ef-extending if every closed submodule which
contains essentially a finitely generated submodule is a direct summand of M.
A ring R is called right ef-extending if RR is an ef-extending module. In this
paper, we obtain some properties of a ring R for which R⊕R is ef-extending
as a right R-module. Then we study the structure of rings for which the direct
sum of any two ef-extending right R-modules is ef-extending.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn