Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,632,357

[1] Đề tài cấp Bộ: Tính chất phủ, bao tổng quát và tính nội xạ của các môđun. Chủ nhiệm: Trương công Quỳnh. Mã số: B2020-ĐNA-10. Năm: 2021. (Feb 3 2020 4:55PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Cấu trúc của vành thông qua tính bất biến của các môđun. Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Mã số: 101.04-2017.22. Năm: 2020. (Dec 14 2017 9:17AM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Về vành QF và các vành mở rộng của nó thông qua tính chất nội xạ. Chủ nhiệm: Lê Văn Thuyết. Thành viên: Trương Công Quỳnh,..... Mã số: 101.04-2014.22. Năm: 2017. (Dec 20 2017 11:59AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Các đặc trưng của vành chính qui Von Neumann và các trường hợp tổng quát của vành và môđun nội xạ . Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Thành viên: Phan Hồng Tín, Phan Thế Hải...... Mã số: B2013-03-11. Năm: 2014. (Mar 10 2013 4:20PM)
[5] Đề tài cấp Nhà nước: Về vành QF và các vành mở rộng của nó (tiếp tục). Chủ nhiệm: Lê Văn Thuyết. Thành viên: Trương Công Quỳnh. Mã số: 101.01-2012.11. Năm: 2014. (Jun 27 2013 4:48PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Các trường hợp tổng quát của vành và môđun giả nội xạ. Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Thành viên: . Mã số: Đ2012-03-25. Năm: 2012. (Mar 22 2012 4:09PM)
[7] Đề tài cấp Nhà nước: Về vành QF và các vành mở rộng của nó. Chủ nhiệm: Lê Văn Thuyết. Thành viên: Trương Công Quỳnh,.... Mã số: 101.01.29.09. Năm: 2011. (Mar 22 2012 4:26PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Các trường hợp tổng quát của vành nội xạ và vành quasi-Frobenius (QF) . Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Mã số: B2010-ĐN03-50. Năm: 2011. (Jan 28 2011 5:55PM)
[9] Đề tài Khác: Về vành nội xạ bé, vành s-nội xạ đơn và vành quasi-Frobenius. Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Thành viên: . Mã số: TNCS 09-TN-02. Năm: 2010. (Jun 22 2011 6:33PM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Về môđun và vành ef-mở rộng . Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Thành viên:  . Mã số: T2008-03-35.. Năm: 2009. (Dec 31 2010 1:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn