Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,397,464

 On general injective rings with chain conditions
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Van Thuyet and Truong Cong Quynh
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Algebra Colloquium
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 16(2);Từ->đến trang: 243-252;Năm: 2009
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
 
ABSTRACT
 Kupisch proved that if R is a left and right artinian QF-2 ring and Sr = Sl,
then R is QF. A weaker condition for a ring to be a QF ring was obtained by Dan and
Thuyet. They proved that if R is a right artinian QF-2 ring and Sr subset of  Sl, then R is QF. In
this paper, we prove that if R is a QF-2 ring satisfying ACC on right annihilators in which
Sl essential in RR, then R is QF. It is also proved that R is QF if
and only if R is a left ef-extending, right continuous ring with ACC on right annihilators
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn