Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,032,125

 On Small Injective Ring and Modules
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Van Thuyet and Truong Cong Quynh
Nơi đăng: , Journal of Algebra and its Application; Số: , Vol. 8(3);Từ->đến trang: 379-387;Năm: 2009
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Aright R-module MR is called small injective if every homomorphism from a small
right ideal to MR can be extended to an R-homomorphism from RR to MR. A ring R
is called right small injective, if the right R-module RR is small injective. We prove that
R is semiprimitive if and only if every simple right (or left) R-module is small injective.
Further we show that the Jacobson radical J of a ring R is a noetherian right R-module
if and only if, for every small injective module ER, E(N) is small injective.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn