Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,889

 Some generalizations of small injective modules
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh,
Nơi đăng: The Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society; Số: 35(3);Từ->đến trang: 621-626;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Let R be a ring. Let m and n be positive integers, a right R-module M is called (m, n)- small injective, if every right R-homomorphism from an n-generated submodule of Jm to M extends to one from Rm to M. A ring R is called right (m, n)-small injective if the right R module R_R is(m, n)-small injective. In this paper, we give some properties of (m, n)-small injective modules and right (m, n)-small injective rings.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn