Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,348

 On pseudo semi-projective modules
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Turkish Journal of Mathematics
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 37;Từ->đến trang: 27-36;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
A right $R$-module $M$ is called semi-projective if, for any submodule $N$ of $M$, every epimorphism $\pi: M\rightarrow N$ and every homomorphism $\alpha:M\rightarrow N$, there exists a homomorphism $\beta: M\rightarrow M$ such that $\pi \beta= \alpha$ (see \cite{W}). In this paper, we consider some generalizations of semi-projective module, that is quasi pseudo principally projective module. Some properties of this classes modules are studied.
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn