Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,033,083

 Modules satisfying extension conditions under monomorphism of their closed submodules
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh and Phan Hong Tin
Nơi đăng: Asian-European Journal of Mathematics; Số: 5(3);Từ->đến trang: 1250041(1)-1250041(12);Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
A right $R$-module $N$ is called pseudo $M$-injective if for any submodule $A$ of $M$, every monomorphism from $A$ to $N$, can be extended to a homomorphism from $M$ to $N$. Module $M$ is called pseudo injective if $M$ is pseudo $M$-injective. Some characterizations of classes modules are studied and it's applications to classical rings. In this paper, we consider some generalizations pseudo injective modules under monomorphism of their closed submodules. Their properties are studied.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn