Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,899

 On a Generalization of Lifting Modules Relative to a Torsion Theory
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: M. T. Kosan, T. C. Quynh and Y. Talebi
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Taiwanese journal of Mathematics
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 17(1);Từ->đến trang: 239-257;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Let $\tau = (\cal T,\cal F)$ be a torsion theory. An $R$-module $M$ is $\tau$-lifting, if for any submodule $N$ of $M$ there exists a decomposition $M=A\oplus B$ such that $A\leq N$ and $N\cap B$ is $\tau$-small in $M$. This definition unifies several definitions on generalizations of lifting
property of modules. The aim of the present paper is to investigate properties of
$\tau$-lifting modules. Various results are developed, many extending known results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn