Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,312

 On ADS modules and rings
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh and M. Tamer Kosan
Nơi đăng: Communications in Algebra
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 42;Từ->đến trang: 3541-3551;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
A right module $M$ over a ring $R$ is said to be ADS if for every decomposition $M = S \oplus T$ and every complement $T'$ of $S$, we have $M = S\oplus T'$. In this article, we study and provide several new characterizations of this new class of modules. We prove that $M$ is semisimple if and only if every module in $\sigma[M]$ is ADS. SC and SI rings also characterized by the ADS notion. A ring $R$ is right SC-ring if and only if every 2-generated singular $R$-module is ADS.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn