Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,882

 Động cơ và chiến lược học Ngoại ngữ 2 : Trường hợp Sinh viên Khoa Tiếng Pháp trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Gia Nguyên Thy
Nơi đăng: tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống; Số: 2 (256) 2017;Từ->đến trang: 72-74;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Động cơ học tập và chiến lược học tập đóng vai trò quan trọng, then chốt trong sự thành công của người học ngoại ngữ nói chung và học ngoại ngữ 2 nói riêng. Kết quả phân tích dữ liệu nghiên cứu sẽ giúp xác định được động cơ và chiến lược học tập ngoại ngữ 2 ở đối tượng sinh viên khoá 2014, Khoa tiếng Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Kết quả phân tích này kết hợp với một cơ sở lý thuyết về động cơ học tập và chiến lược học tập sẽ là cơ sở để tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng việc dạy và học ngoại ngữ 2 thông qua việc tác động vào động cơ và chiến lược học tập ở đối tượng này.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn