Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='tgnthy' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,880

[1] Lao động giỏi năm học 1999-2000. Số: 297Q/ĐKT HT. Năm: 2000.
[2] Lao động giỏi năm học 2000-2001. Số: 285/TĐ-KT. Năm: 2001.
[3] Xuất sắc công tác nữ năm học 2000-2001. Số: 64/KT-CĐ. Năm: 2001.
[4] Xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2010-2011. Số: 345/KT-CDNN. Năm: 2011.
[5] Xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2012-2013. Số: 152/KT-CĐNN. Năm: 2013.
[6] Tiêu biểu trong " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'. Số: 04/QĐ/BTV. Năm: 2014.
[7] Xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua " Giỏi việc trường, đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015. Số: 61/QĐKT-CDĐHĐN. Năm: 2015.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726 ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[10] Thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017. Số: 668/QĐ-ĐHNN. Năm: 2017.
[11] Đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2012-2017. Số: 232/QĐKT-CĐNN. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn