Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,446,481

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Động cơ và chiến lược học Ngoại ngữ 2 : Trường hợp Sinh viên Khoa Tiếng Pháp trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Gia Nguyên Thy. tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 2 (256) 2017. Trang: 72-74. Năm 2017. (Mar 23 2017 10:16PM)
[2]Bài báo: Hiện tượng chuyển di ngôn ngữ ở đối tượng người học tiếng Pháp đã từng học tiếng Anh ngoại ngữ 1. Tác giả: Trần Gia Nguyên Thy. Hội thảo Khoa học Quốc Gia. Số: 978-604-84-2517-3. Trang: 303-306. Năm 2017. (Nov 29 2017 11:08PM)
[3]Bài báo: Ngôn ngữ cử chỉ của người dạy trong lớp học ngoại ngữ. Trường hợp các giáo viên Khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ , Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Gia Nguyên Thy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 11(241) 2015. Trang: 71-74. Năm 2015. (Dec 2 2015 9:52PM)
[4]Bài báo: Hiện tượng chuyển di ngôn ngữ và một số đề xuất sư phạm trong việc giảng dạy tiếng Pháp cho Sinh viên đã học tiếng Anh. Tác giả: ThS. Trần Gia Nguyên Thy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(75).2014. Trang: 78. Năm 2014. (May 8 2014 4:31PM)
[5]Bài báo: Những khó nhăn của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Pháp trong việc sử dụng thì Imparfait và Passé composé de l’indicatif trong khi viết tiếng Pháp . Tác giả: Trần Gia Nguyên Thy. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3 trường ĐHNN Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3. Trang: 188-194. Năm 2007.
(Mar 12 2013 9:19PM)
[6]Bài báo: Tìm hiểu động cơ, chiến lược và điều kiện học tập của sinh viên năm 1 khoa tiếng Pháp trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng . Tác giả: Lê Thị Trâm Anh, Trần Gia Nguyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thúy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ nhất, Trường ĐHNN Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1. Trang: 56-59. Năm 2004.
(Mar 12 2013 9:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Profil des étudiants de français en première année (2003-2007) du département de français de l'Ecole de langues étrangères de Danang . Authors: Trần Gia Nguyên Thy, Lê Thị Trâm Anh, Huỳnh Thị Thanh Thúy, Lê Viết Dũng. Séminaire régional de recherche-action - Nha Trang. No: 5. Pages: 99-102. Year 2004. (Mar 12 2013 10:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn