Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,955,007

 Profil des étudiants de français en première année (2003-2007) du département de français de l' Ecole de langues étrangères de Danang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Gia Nguyên Thy, Lê Thị Trâm Anh, Huỳnh Thị Thanh Thúy, Lê Viết Dũng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Séminaire régional de recherche-action - Nha Trang; Số: 5;Từ->đến trang: 99-102;Năm: 2004
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn