Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sử dụng phần mềm CRYSTAL BALL phân tích định lượng dự án đầu te áp dụng vào dự án trồng cao su của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(101).2016;Từ->đến trang: 133;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hầu hết các dự án đều phải đối diện với những sự kiện có khả năng tác động đến mục tiêu dự án. Những sự kiện này có thể được dự báo trước hoặc không được dự báo trước. Quản lý rủi ro là quá trình xác định trước các rủi ro có thể xảy ra trong dự án, phân tích, và từ đó có giải pháp phù hợp nhằm đạt mục tiêu đề ra, tăng cơ hội thành công và giảm thiệt hại cho dự án. Việc quản lý rủi ro cần được thực hiện theo các quy trình có thứ tự, sử dụng các công cụ phù hợp và có giải pháp hiệu quả. Một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả là phần mềm Crystal Ball. Bài báo sử dụng các số liệu của dự án trồng cao su của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai để minh họa.
ABSTRACT
Most of the projects are faced with the factors that can impact the target of the project. These factors can be predicted. Risk management is the process of determining in advance the risks that may occur during the project, analyzing them to put forward suitable solutions in order to achieve the aim of increasing the chances of success and reduce the damage to the project. The management of risks needs to be done according to a correct procedure, using the appropriate tools to have effective solutions. One of the effective support tools is Crystal Ball software. For illustration, this article uses data from rubber cultivation project of Hoang Anh Gia Lai group
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn