Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH TRÀ VINH. Tác giả: TS. Ninh Thị Thu ThủyThS Dương Thị Tuyết Anh. The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4). Số: ISBN: 978-604-60-3149-9. Trang: 94 - 105. Năm 2020. (Aug 15 2020 4:15PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mô hình VCEM nghiên cứu ảnh hưởng của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tác giả: Ninh Thị Thu ThủyTrần Khánh Linh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: Số 280. Trang: 49 –58. Năm 2020. (Dec 31 2020 2:20PM)
[3]Tham luận: Liên kết trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Những bài học rút ra cho Tây Nguyên. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 3. Trang: 996-1002. Năm 2019. (Aug 19 2019 9:54PM)
[4]Tham luận: Nghiên cứu chất lượng nguồn nhân lực nữ dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy, Ngô Sô Phe, Phạm Quang Tín. Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 3. Trang: 843 - 850. Năm 2019. (Aug 19 2019 9:59PM)
[5]Bài báo: Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ngành công nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Trà Vinh. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy, Dương Thị Tuyết Anh. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: Số 14 tháng 5/2019(696). Trang: 111 - 113. Năm 2019. (Aug 19 2019 10:06PM)
[6]Tham luận: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên: Trường hợp tỉnh Đắk Nông. Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy. Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 2. Trang: 114 - 120. Năm 2018. (Jul 11 2017 2:24PM)
[7]Bài báo: Phát triển Logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 4 (113)-2017. Trang: 102-107. Năm 2017. (Aug 14 2019 10:35AM)
[8]Bài báo: Sử dụng phần mềm CRYSTAL BALL phân tích định lượng dự án đầu te áp dụng vào dự án trồng cao su của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 133. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[9]Bài báo: Chính sách hỗ trợ khai thác thủy sản xa bờ của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 60/2014. Trang: 2 - 7. Năm 2014.
(Jul 30 2015 9:52AM)
[10]Bài báo: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn suy thoái toàn cầu hiện nay. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 4(65)/2013. Trang: 124 - 128. Năm 2013. (Jul 30 2015 9:13AM)
[11]Bài báo: Chuyển dich cơ cấu thành phần kinh tế của Việt Nam trong thờì kỳ CNH–HĐH. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 11(72)/2013. Trang: 82 - 87. Năm 2013. (Jul 30 2015 9:26AM)
[12]Tham luận: Chuyển dich cơ cấu kinh tế ngành của Việt Nam thờì kỳ CNH–HĐH. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Chuyển dich cơ cấu kinh tế ngành của Việt Nam thờì kỳ CNH–HĐH, Kỷ yếu Hội thảo đề tài cấp Nhà nước “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH và Hội nhập quốc tế. Trang: 133 - 140. Năm 2013. (Jul 30 2015 9:48AM)
[13]Bài báo: Dự báo dân số và nguồn lao động khu vực Tây Nguyên bằng mô hình chuyển tuổi từ số liệu tổng điều tra dân số 1/4/2009. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2(43)/2011. Trang: 183 - 192. Năm 2011.
(Jul 30 2015 9:06AM)
[14]Bài báo: Tổ chức lại sản xuất ngành may thành phố Đà Nẵng theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: Số số 2 (19)/2007. Trang: 83 – 88. Năm 2007. (May 9 2011 10:16PM)
[15]Bài báo: Định hướng tổ chức lại sản xuất ngành dệt thành phố Đà Nẵng.. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: Số 5 (22)/2007. Trang: 112 – 117. Năm 2007. (May 9 2011 10:19PM)
[16]Bài báo: Tổ chức sản xuất ngành dệt may sau khi bãi bỏ chế độ hạn ngạch. Tác giả: Ninh Thi Thu Thủy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Số 2 (14)/2006. Trang: 75-77. Năm 2006.
(May 9 2011 10:11PM)
[17]Bài báo: Sản phẩm dệt may Đà Nẵng tìm chỗ đứng vững chắc trên thị trường EU. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. Số: Số 6 (72)/ 2006. Trang: 75-80. Năm 2006. (May 9 2011 10:13PM)
[18]Bài báo: Năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt – may Đà Nẵng trước sức ép của quá trình hội nhập. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 2 (6)/ 2004. Trang: 65-69. Năm 2004.
(May 9 2011 10:05PM)
[19]Bài báo: Liên kết để phát huy ưu thế của các thành phần kinh tế trong phát triển ngành dệt – may Đà Nẵng. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 4 (8)/2004. Trang: 38-42. Năm 2004.
(May 9 2011 10:08PM)
[20]Tham luận: Những cơ hội và thách thức của miền Trung – Tây nguyên trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Kỷ yếu hội thảo: “Toàn cầu hoá kinh tế những cơ hội và thách thức đối với miền trung” của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. Trang: 254-260. Năm 2003. (May 9 2011 10:00PM)
[21]Bài báo: Phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đà Nẵng trong quá trình CNH-HĐH. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: Số 2/2002. Trang: 154-158. Năm 2002. (May 9 2011 10:03PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn