Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên: Trường hợp tỉnh Đắk Nông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 2; Số: ISBN: 978-604-60-0000-0;Từ->đến trang: 114 - 120;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo phân tích tình hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở tỉnh Đăk Nông dựa trên nền tảng lý thuyết về phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dữ liệu về nông nghiệp nông thôn của tỉnh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những thành công và hạn chế trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đăk Nông và kiến nghị các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh Đăk Nôngtheo hướng ứng dụng công nghệ cao
ABSTRACT
The payper analyzes the development of high-tech argricuture in Dak Nong province
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn