Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển Logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ninh Thị Thu Thủy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: số 4 (113)-2017;Từ->đến trang: 102-107;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Logistics là ngành kinh tế quan trọng gắn với sự phát triển kinh tế theo chiều sâu dựa trên nền tảng chuyên môn hóa, toàn cầu hóa và liên kết kinh tế. Phát triển Logistics mở ra khả năng huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả trong quá trình sản xuất và phân phối; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cả ở những vùng khó khăn, vùng xa. Do đó, phát triển Logistics là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế; ngược lại phát triển kinh tế là nền tảng cho phát triển của Logistics. Sự phát triển của Logistics phải tương xứng với sự phát triển kinh tế nếu không sẽ dẫn tới dư thừa năng lực và kém hiệu quả. Bài viết đi phân tích các tiềm năng, nhận diện các vấn đề và kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển Logistics của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Để thực hiện các mục tiêu đó nghiên cứu đã sử dụng cách tiếp cận cung cầu và phương pháp phân tích thống kê trên nền số liệu thứ cấp của các tỉnh thuộc VKTTĐMT và Tổng cục Thống kê
ABSTRACT
Logistics is an important economic sector associated with deep economic development, based on specialization, globalization and economic integration. Logistics development opens up the capacity of effective resource mobilization and allocationduring the production and distribution process; promotes the socio-economic development in poor areas. Therefore, the development of Logistics is the basic for promoting economic development and conversely, economic development is the foundation for the development of logistics. Logistic development must be adequate to the development of economic, otherwise it leads to overcapacity and inefficiency. The paper analyzes the potential, identifies problems and then proposes some solutions for logistics development in the Central Vietnam key economic region. The study utilizes the supply-demandapproachand statistical analysis based on the secondary data of the provinces in Central Vietnam key economic regionand General Statistics Office
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn