Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Liên kết trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Những bài học rút ra cho Tây Nguyên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ninh Thị Thu Thủy
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 3; Số: ISBN: 978-604-60-3012-6;Từ->đến trang: 996-1002;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Liên kết trong phát triển là xu thế tất yếu khi nền kinh tế ngày càng chuyên môn hóa, phân công lao động xã hội sâu sắc. Liên kết gắn với phân công lao động sẽ phát huy được lợi thế cho mỗi địa phương và tạo ra sự bổ sung cho các địa phương khác trong vùng. Nhận thức được điều này, các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung đã có những nỗ lực thực hiện liên kết để phát triển. Tuy nhiên hoạt động liên kết trong khu vực vẫn còn nhiều vấn đề cản trở mà cụ thể là tình trạng xung đột lợi ích dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh. Nghiên cứu này làm rõ một số vấn đề lý luận về liên kết vùng, cùng với phương pháp phân tích thống kê, so sánh và suy diễn... để chỉ ra những thành công và những vấn đề tồn tại trong hoạt động liên kết giữa các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đối với khu vực Tây Nguyên
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn