Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chất lượng nguồn nhân lực nữ dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy, Ngô Sô Phe, Phạm Quang Tín
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 3; Số: ISBN: 978-604-60-3012-6;Từ->đến trang: 843 - 850;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh, người dân tộc Khmer chiếm tỷ trọng khá lớn so với tỷ trọng đồng bào dân tộc thiểu số ở phạm vi toàn quốc nói chung và các tỉnh thành nói riêng. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt là nguồn nhân lực nữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh còn nhiều hạn chế, nên chưa đóng góp nhiều vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả sẽ sử dụng công cụ phân tích thống kê mô tả và ý kiến đánh giá của các chuyên gia để nhận diện thực trạng chất lượng nguồn nhân lực nữ người dân tộc Khmer, từ đó đề xuất một số hàm ý chính nhằm phát triển nguồn nhân lực nữ người dân tộc Khmer trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh.
ABSTRACT
The Khmer ethnic group has the largest population among ethnic minorities in Viet Nam as a whole and in particular provinces. However, the quality of human resource, especially women, in Tra Vinh province is limited, thus having insignificant contributions to the local socio-economic development. Accordingly, this paper, employing quantitative research tools, identifies the current situation of human resource development of the Khmer women to propose policy recommendations for the Tra Vinh province
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn