Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng mô hình VCEM nghiên cứu ảnh hưởng của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ninh Thị Thu ThủyTrần Khánh Linh
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế & Phát triển; Số: Số 280;Từ->đến trang: 49 –58;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Già hóa dân số đang trở thành một hiện tượng toàn cầu, mang lại nhiều thách thức về kinh tế - xã hội cho các quốc gia. Việt Nam cũng đang có tốc độ gia tăng nhanh chóng của nhóm dân số cao tuổi. Trong bài báo này, nhóm tác giả sẽ sử dụng mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM) và dữ liệu của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986 đến năm 2016 để nghiên cứu ảnh hưởng của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách giúp để Việt Nam có thể ứng phó với hiện tượng già hóa dân số một cách hiệu quả nhất như: gia tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người già và phụ nữ; cải thiện nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo, đi kèm với các nỗ lực phát triển về y tế và an sinh xã hội cho người già...
ABSTRACT
Population aging is becoming a global phenomenon, bringing various economic – social challenges for many nations. Vietnam is also having a rapid growth in the population of the elderly people. In this paper, the authors will use the vector error correction model (VECM) and the data of Vietnamese economy in the period 1986 to 2016 to study the effects of population aging on the economic growth of Vietnam. Using these results, the authors will propose some policy implications to help Vietnam deal with the phenomenon of population aging in the most effective way, such as: increasing the labor force participation rate of the elderly and women; improving human capital through education and training, accompanied with efforts in developing the healthcare and social security for the elderly ...
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn