Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Những cơ hội và thách thức của miền Trung – Tây nguyên trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ninh Thị Thu Thủy
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo: “Toàn cầu hoá kinh tế những cơ hội và thách thức đối với miền trung” của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng.; Số: ;Từ->đến trang: 254-260;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn