Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt – may của thành phố Đà Nẵng.
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Ninh Thị Thu Thủy
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: T03-14-49 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn