Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam
Chủ nhiệm:  Ninh Thị Thu Thủy; Thành viên:  Ông Nguyên Chương; Võ Thị Lan
Số: DD2013 - 04 -28 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn