Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,108,561

 Giáo trình dự báo phát triển kinh tế - xã hội
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ biên: Ninh Thị Thu Thủy; Đồng tác giả: Th.S Ông Nguyên Chương
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thống Kê; Mã số: 161-2010/CXB/135-06/TK ;Năm XB: 2011
Số lượng XB: 1000; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kinh tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn