Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,668,346

 Những quan điểm cơ bản của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội và mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đề tài cấp ĐHĐN, 2003.
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Vương Thị Bích Thủy; Thành viên:  
Số: T01-14-13 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn