Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,231,217

 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tập bài giảng, Trung tâm đào tạo thường xuyên ĐHĐN
Chủ biên: Ngô Văn Hà, Trần Quang Ánh; Đồng tác giả:  Vương Thị Bích Thủy, Lê Thị Tuyết Ba
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Lao động; Mã số:  ;Năm XB: 2009
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn