Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sự tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hồ Hữu Tiến*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(105).2016;Từ->đến trang: 104;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lãi suất và tỷ giá thị trường có mối quan hệ tác động qua lại, đồng thời chịu sự tác động của nhiều yếu tố đan xen, đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái ở Việt Nam và thông qua kết quả nghiên cứu để đề xuất các khuyến nghị phù hợp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm xây dựng chính sách lãi suất và các chính sách kinh tế khác phù hợp với tình hình kinh tế tại Việt Nam. Để thực hiện điều đó, tác giả đã sử dụng mô hình GARCH (1,1) để xem xét quan hệ tác động này. Kết quả nghiên cứu cho thấy lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng có tác động đến tỷ giá hối đoái trong dài hạn
ABSTRACT
Interest rates and exchange rates on the market have a interactive relationship and are influenced by many intertwined factors, especially in the context of international economic integration. This research is designed to investigate the impacts of interbank interest rates on exchange rates in Vietnam, thereby giving some recommendations to the Vietnam State Bank on making interest rate policy and other economic policies which are reasonable to Vietnam’s current economy. To do that, the researcher applies the GARCH (1,1) model to measure the impacts. The researcher comes to the conclusion that the interbank interest rates affect the exchange rates in long-term period.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn