Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,956

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đánh giá cơ chế phân cấp trong quản trị các NHTM Việt Nam- Khảo sát từ phía các chi nhánh. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Anh, Hồ Hữu Tiến. Kỷ yếu HT KH quốc gia: Hệ thống TCNH với sự phát triển KT-XH Miền Trung Tây nguyên trong bối cảnh CMCN. Trang: Trang 10-20. Năm 2020. (Aug 25 2020 10:07AM)
[2]Tham luận: Chứng khoán hóa- Kinh nghiệm ở một số quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Lê Phương Uyên. Kỷ yếu HT KH quốc gia: Hệ thống TCNH với sự phát triển KT-XH Miền Trung Tây nguyên trong bối cảnh CMCN. Trang: Trang 121-130. Năm 2020. (Aug 25 2020 10:11AM)
[3]Bài báo: Kinh nghiệm phát triển thị trường CKH của một số quốc gia- Khuyến nghị đối với chính phủ Việt Nam. Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Lê Phương Uyên. Tạp chí khoa học Tài chính Kế toán. Số: 18. Trang: Trang 16-21. Năm 2020. (Aug 25 2020 10:00AM)
[4]Tham luận: Ngưỡng lạm phát và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển. Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Dương Việt Anh. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Econometrics and statistical methods- applications in economics and finance". Trang: 11-24. Năm 2019. (Aug 16 2019 11:15AM)
[5]Tham luận: Ngưỡng lạm phát và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển. Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Dương Việt Anh. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Econometrics and statistical methods- applications in economics and finance". Trang: 11-24. Năm 2019. (Aug 16 2019 11:14AM)
[6]Bài báo: Hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam- Cách tiếp cận bootstrap phi tham số. Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Mai Thị Thanh Chung. Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán, Trường Đại học Tài chính Kế toán. Số: 13. Trang: 25-31. Năm 2018. (Aug 16 2019 11:01AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu sự tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam. Tác giả: TS. Hồ Hữu Tiến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 104. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ cho vay tại NHTMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng. Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Phạm Hoàng Phương Lan. Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng. Số: 2(06). Trang: 124-135. Năm 2014. (Aug 16 2019 10:53AM)
[9]Bài báo: Bàn về vấn đề quản lý vốn ODA ở Việt Nam. Tác giả: Hồ Hữu Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2[31]. Trang: 136-143. Năm 2009. (Aug 16 2019 10:47AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn