Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,579,480

 Sự phát triển của cỏ vetiver khi được tưới bằng nước rỉ rác
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thao Minh TranHuong Thi My DinhMan Van Tran
Nơi đăng: Workshop: "Heavy metals, Dioxins and Persistent Organic Pollutants (POPs) - their impacts and the potential use Vetiver Grass for remediation"; Số: 1;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Landfill leachate in Vietnam differs from that produced in developed countries by its extremely high organic, heavy metals, and nutrient contents. In this study, vetiver grass (Chrysopogon zizanioides L.) was firstly irrigated by domestic wastewater for acclimatization. The grass was then irrigated with landfill leachate diluted with domestic wastewater. Dilution factors (leachate : domestic wastewater) of 5:1, 3:1, 2:1, and 1:1 were tested in turn. Various irrigation rates were applied for each dilution: (1) twice a day, 1 litre once; (2) three times a day, 0.66 litre once. The toxic threshold was recorded at dilution factor of 1:1 with all irrigation rates, where the vetiver grass stopped growing. As irrigated leachate can penetrate through soil to lower horizons, a collection pipe was inserted at 0.7 meter from the soil surface for qualitative monitoring. Penetrating water collected at 0.7 meter depth shows good quality as dilution factor of 2:1 and irrigation rate of three times a day, 0.66 litre once were applied. The quality conforms to National Technical Regulation on Wastewater of the Solid Waste Landfill Sites (QCVN 25:2009/BTNMT) and National Technical Regulation on Industrial Wastewater of Vietnam (QCVN 40:2011/BTNMT) in criteria of BOD, N, P and heavy metals. The outcomes lead to a landfill leachate treatment system probably including a pre-treatment before vetiver irrigation.
ABSTRACT
Landfill leachate in Vietnam differs from that produced in developed countries by its extremely high organic, heavy metals, and nutrient contents. In this study, vetiver grass (Chrysopogon zizanioides L.) was firstly irrigated by domestic wastewater for acclimatization. The grass was then irrigated with landfill leachate diluted with domestic wastewater. Dilution factors (leachate : domestic wastewater) of 5:1, 3:1, 2:1, and 1:1 were tested in turn. Various irrigation rates were applied for each dilution: (1) twice a day, 1 litre once; (2) three times a day, 0.66 litre once. The toxic threshold was recorded at dilution factor of 1:1 with all irrigation rates, where the vetiver grass stopped growing. As irrigated leachate can penetrate through soil to lower horizons, a collection pipe was inserted at 0.7 meter from the soil surface for qualitative monitoring. Penetrating water collected at 0.7 meter depth shows good quality as dilution factor of 2:1 and irrigation rate of three times a day, 0.66 litre once were applied. The quality conforms to National Technical Regulation on Wastewater of the Solid Waste Landfill Sites (QCVN 25:2009/BTNMT) and National Technical Regulation on Industrial Wastewater of Vietnam (QCVN 40:2011/BTNMT) in criteria of BOD, N, P and heavy metals. The outcomes lead to a landfill leachate treatment system probably including a pre-treatment before vetiver irrigation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn