Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân tích hội tụ của phương pháp Galerkin cho bài toán xác định hệ số trong một phương trình elliptic
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband c
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tap chi KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: (In press);Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn